Česká veřejnost o zdravotnictví : lehce se zlepšujeme

V prosinci 2013 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost zařazen blok otázek týkající se zdravotnictví. V rámci něj byla zjišťována spokojenost se zdravotním systémem v ČR a názory na problematičnost jednotlivých oblastí zdravotnictví.

Více spokojených

Podíl obyvatel spokojených se zdravotním systémem v ČR (39 %) začíná v letošním roce oproti předcházejícím letům převyšovat nad nespokojenými (28 %). I přes to je nespokojenost projevována o něco silněji – rozhodně nespokojena je téměř desetina populace (8 %), zatímco pouze 4 % respondentů uvádějí, že jsou rozhodně spokojeni. Zbývající třetina veřejnosti (32 %) zastává k této otázce neutrální postoj.
Ve srovnání s šetřením v předcházejícím roce dochází k mírnému zlepšení hodnocení zdravotního systému v ČR, když podíl spokojených (rozhodně spokojen + spíše spokojen) vzrostl o sedm procentních bodů, zatímco nespokojenost o pět procentních bodů poklesla. Co se týče spokojenosti obyvatel se zdravotním systémem v ČR, míra pozitivního hodnocení se téměř shoduje s hodnocením z roku 2002, kdy míra spokojenosti byla zatím vůbec nejsilnější za celé sledované období. Ve stejném roce, tedy v roce 2002, byl ovšem výrazně (o devět procentních bodů) nižší podíl explicitně nespokojených.

 

Nespokojení jsou hlavně starší, nemocní a levicově orientovaní

Rozdíly v deklarované spokojenosti se zdravotním systémem v ČR se projevují z hlediska věku, životní úrovně, politické orientace a hodnocení vlastního zdravotního stavu. S přibývajícím věkem spokojenost se zdravotním systémem v ČR klesá. Ve věkové skupině 15 – 29 let je nespokojených 15 % respondentů, oproti tomu obyvatel nad 60 let deklaruje nespokojenost 41 %. Polovina obyvatel, kteří uvádějí dobrou životní úroveň, hodnotí zdravotní systém v ČR pozitivně, negativní hodnocení v této skupině je mnohem nižší (18 %) než u obyvatel hodnotících životní úroveň jako špatnou (50 %).

V pohledu na politickou orientaci zjišťujeme, že lépe hodnotí zdravotní systém v ČR ti, kteří se orientují na pravici (46 %) oproti levicově orientované populaci (35 %). Levicově orientovaní pak naopak výrazně častěji deklarují nespokojenost (39 %) oproti sympatizantům pravice (18 %). Z hlediska hodnocení vlastního zdravotního stavu jsou se zdravotním systémem v ČR spokojenější ti, kteří hodnotí svůj zdravotní stav jako dobrý (50 %). Naopak více než polovina (60 %) obyvatel uvádějících nespokojenost se svým zdravotním stavem, deklaruje zároveň nespokojenost se zdravotním systémem v ČR, v této skupině uvádí spokojenost 16 % respondentů.

graf2

 

Kromě obecné spokojenosti se zdravotním systémem v ČR byly zkoumány také postoje obyvatel k problematičnosti vybraných oblastí zdravotnictví. Za oblast s největšími potížemi je považováno stejně jako v předcházejících letech financování veřejného zdravotnictví, kde 78 % občanů vidí velmi velké nebo velké problémy. V této oblasti vidí malé nebo žádné problémy necelá pětina obyvatel (17 %). Tato oblast se v porovnání s minulými lety v hodnocení téměř nezměnila (rozdíly v hodnocení jsou v jednotlivých letech řádově v jednotkách procentních bodů – viz tabulka 1).

Druhou a zároveň třetí nejhůře hodnocenou oblastí v pohledu obyvatel na problémy, je hospodaření v oblasti fungování pojišťoven a léků. V obou oblastech tvoří ti, dle jejichž názoru jsou zde velké nebo velmi velké problémy, více než tři pětiny (62 % u fungování pojišťoven, 63 % u hospodaření s léky) obyvatel ČR.

U ostatních hodnocených oblastí již převládá hodnocení jejich problémů jako malých, případně žádných. Jako nejméně problémové oblasti jsou vnímány dostupnost zdravotní péče (69 % občanů zde vidí pouze malé nebo žádné problémy) a vztah mezi lékaři a pacienty (68 % občanů zde vidí pouze malé nebo žádné problémy). Třetí nejlépe hodnocenou oblastí je pak kvalita poskytované péče, kde více než polovina obyvatel (58 %) sleduje malé nebo žádné problémy.

Hodnocení jednotlivých oblastí v pohledu na jejich problematičnost se v porovnání s předcházejícím obdobím nijak výrazně nemění. Ve srovnání s loňským rokem zaznamenáváme největší rozdíl v hodnocení problematičnosti v oblasti dostupnosti zdravotní péče. V letošním roce má tato oblast o 6 procentních bodů méně negativního hodnocení (velmi velké a velké problémy) a naopak o 5 procentních bodů více pozitivního hodnocení (malé nebo žádné problémy). Dále ještě zaznamenáváme změnu hodnocení u oblasti fungování pojišťoven (zde je o 5 procentních bodů nižší počet těch, co vidí velmi
velké nebo velké problémy a o 5 procentních bodů více těch, kteří uvádí malé nebo žádné problémy). U ostatních oblastí nejsou rozdíly v hodnocení problémů téměř žádné.

Komentáře

One thought on “Česká veřejnost o zdravotnictví : lehce se zlepšujeme

  1. Pokud znesnadnění preventivní léčby seniorům, vidí někdo jako zlepšení, tak senioři určitě ne. Nejen, že jim nikdo řádně nevalorizuje důchody a ČNB se snaží zdražovat, tak se změnil podstatně indikační seznam nemocí, na které je možno se nechat preventivně léčit v lázních.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *