Elektronické zdravotnictví v EU: v jakém stavu se nachází?

„Evropa čelí v důsledku stárnutí obyvatelstva problémům v oblasti zdravotní péče. Tím, že budeme v co nejvyšší míře využívat digitální technologie, můžeme snížit náklady, zlepšit postavení pacientů, zefektivnit zdravotní péči a pomoci evropským občanům, aby mohli ve společnosti zůstat déle aktivními. Musíme jít s dobou!“ uvedla Neelie Kroesová.

Jaká je diagnóza?

Podle dvou průzkumů provedených v nemocnicích s akutní péčí (tj. nemocnicích pro krátkodobé lékařské či chirurgické ošetření a péči) a mezi praktickými lékaři v Evropě se používání elektronického zdravotnictví začíná více prosazovat. V roce 2013 používalo nástroje elektronického zdravotnictví 60 % praktických lékařů, což oproti roku 2007 představuje nárůst o 50 %. Je však třeba udělat mnohem víc.

Z průzkumu vyplynula tato hlavní zjištění:

  • Mezi země s nejlepšími výsledky v používání elektronického zdravotnictví v nemocnicích patří Dánsko (66 %), Estonsko (63 %), Švédsko a Finsko (v obou případech 62 %).
  • Služby elektronického zdravotnictví jsou dosud používány převážně k tradičnímu zaznamenávání a podávání zpráv, nikoliv pro klinické účely, jako jsou například konzultace on-line (tyto konzultace poskytuje pouze 10 % praktických lékařů).
  • Pokud jde o digitalizaci zdravotních záznamů o pacientech, dosahuje nejlepších výsledků Nizozemsko, kde je digitalizováno 83,2 % údajů. Druhá pozice patří Dánsku (80,6 %), po kterém následuje Spojené království (80,5 %).
  • Avšak pouze 9 % nemocnic v Evropě umožňuje pacientům on-line přístup k jejich lékařských záznamům a většina z nich jen v omezené míře.
  • Při používání elektronického zdravotnictví se nemocnice a praktičtí lékaři setkávají s řadou překážek, od nedostatečné interoperability po chybějící regulační rámec a zdroje.

Místopředsedkyně Komise Neelie Kroesová (@NeelieKroesEU) se k průzkumu vyjádřila takto:

„Musíme rychle změnit mentalitu v odvětví zdravotnictví. Skutečnost, že šest z 10 praktických lékařů používá elektronické zdravotnictví, ukazuje, že lékaři tento systém zkoušejí, ale je třeba, aby ho využívali naplno! A jak je možné, že jen 9 % nemocnic umožňuje pacientům, aby se ke svým lékařským zprávám dostali on-line? To se musí změnit! Přála bych si, aby vlády, inovátoři v oblasti high-tech, pojišťovny, farmaceutické společnosti a nemocnice spojili své síly a vytvořili inovativní a nákladově efektivní systém zdravotní péče, který by zlepšil postavení pacientů a umožnil jim větší transparentnost.“

Komisař pro zdraví Tonio Borg dodal: „Řešení v oblasti elektronického zdravotnictví mohou pacientům přinést lepší péči a zdravotním systémům vyšší efektivitu. Průzkumy ukazují, že několik členských států je v používání elektronických předpisů a elektronických záznamů jasně napřed, a tak mohou jít příkladem ostatním. Spoléhám na všechny členské státy, že využijí svůj potenciál v oblasti řešení elektronického zdravotnictví a budou v tomto ohledu spolupracovat v rámci evropské sítě pro elektronické zdravotnictví.“

Proč tak dlouhé čekání?

Praktičtí lékaři uvedli na otázku, proč více nevyužívají služby elektronického zdravotnictví, tyto důvody: chybějící finanční motivace (79 %), nedostatečné IT dovedností (72 %), nízká interoperabilita systémů (73 %) a nedostatečný předpisový rámec týkající se důvěrnosti a soukromí ve vztahu k e-mailové komunikaci mezi lékařem a pacientem (71 %).

Souvislosti

V rámci studií bylo měřeno používání digitálních nástrojů a služeb ve zdravotnictví: používání elektronických zdravotních záznamů a přístup k nim, poskytování zdravotních služeb na dálku, výměna informací mezi odborníky atd. Tyto služby, pokud jsou plně realizovány, poskytují pacientům více informací a více je zapojují do péče o jejich zdraví, nabízejí lepší přístup ke zdravotnímu poradenství a léčbě a mohou zefektivnit vnitrostátní systémy zdravotní péče.

Mezi nástroje elektronického zdravotnictví patří: a) elektronické zdravotní záznamy, b) výměna informací o zdravotním stavu, c) poskytování zdravotních služeb na dálku, d) osobní zdravotní záznamy.

Výměna informací o zdravotním stavu:

Lékařské informace sdílí elektronicky s externími praktickými lékaři 48 % nemocnic v EU a s externími poskytovateli péče 70 % nemocnic. Mezi země, které dosahují nejlepších výsledků, patří Dánsko, Estonsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko (100 % jejich nemocnice s akutní péčí provádí v určité míře výměnu informací o zdravotním stavu).

Praktičtí lékaři využívají elektronické předpisy a emailovou komunikaci s pacienty pouze v omezené míře (32 %, resp. 35 %). Mezi tři země, které v elektronických lékařských předpisech dosahují nejlepších výsledků, patří Estonsko (100 %), Chorvatsko (99 %) a Švédsku (97 %). První příčky ve využívání elektronické korespondence zaujímají Dánsko (100 %), Estonsko (70 %) a Itálie (62 %).

S poskytovateli zdravotní péče se sídlem v jiných zemích EU sdílí zdravotní informace elektronicky méně než 8 % nemocnic v EU.

Zdravotní péče na dálku

Pouze 9 % nemocnic nabízí pacientům možnost dálkového sledování, což by snížilo potřebu pobytu v nemocnici, a tím zvýšilo bezpečnost nezávislého života. Méně než 10 % praktických lékařů prování on-line konzultace s pacienty a necelých 16 % s jinými zdravotnickými odborníky.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *