Jednou z tezí eHealth je jeho implemenatce do výuky

Proč vyučovat e-Health a telemedicínu na vysokých školách? Odpověď je jasná. Použití telemedicíny a e-Health je základem budoucnosti lékařství a je velmi důležité, aby ji studenti medicíny a lékaři ovládali. Studenti lékařských fakult by se měli s telemedicínou a programem eHealth seznamovat již na vysokých školách. Lépe se tím připraví na praxi. I proto vznikají také na české univerzitní půdě projekty, které tuto implementaci postupů a myšlenek eHealth do výuky podporují. Mezi základní teze systému elektronického zdravotnictví totiž patří zejména zdravotní výchova občanů s využitím eHealth a zvyšování technologické gramotnosti občanů, zejména seniorů či vzdělávání zdravotnických pracovníků- zařazení základních znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT a eLearningových technologií do specializačního a celoživotního vzdělávání.

Problematiku řeší u nás jeden z projektů zadaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR nazvaný Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů. Funguje od loňska do roku 2014. Projekt se skládá z 6 hlavních aktivit. První je realizace stáží a zahraničních odborných cest za účelem aktualizace poznání nutného k realizaci projektu – tedy zjištění, jakým způsobem v praxi fungují projekty a lékařské aktivity na bázi eHealth, jaké jsou nejlepší a nejaktuálnější používané metody apod. V druhé fázi se počítá vedle českých odborníků se zapojením expertů ze zahraničí, kteří se budou podílet na inovaci výuky a implementaci postupů eHealth. Důraz se klade na zapojení expertů napříč jednotlivými disciplínami. V rámci třetí části následuje implementace nových poznatků a metod do výuky stávajících předmětů. Bodem číslo čtyři je finální úprava předmětů na základě pilotní výuky . Pátou aktivitu tvoří studie využitelnosti, jejichž výstupem budou doporučení k výuce eHealth. Finální fáze pak tvoří odborná konference, jejímž cílem bude rozšířit výstupy projektu mezi co největší počet zástupců cílové skupiny.

Příjemcem podpory je v tomto projektu Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1. interní klinika – kardiologická, do projektu je, mimo Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, zapojeno i několik dalších partnerů, konkrétně to jsou například Fakultní nemocnice Olomouc, Masarykova univerzita – Institut biostatistiky a analýz, MDT-Medical Data Transfer s.r.o., INNERA, s.r.o., Heart Solution, s.r.o. či Stimcare s.r.o.

Projekt by měl být komplementární k projektu FNOL „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“. Cílem projektu je implementace nových postupů a technologií na bázi eHealth do výuky lékařství na UPOL. Po absolvování inovované výuky dosáhnou studenti lékařství vyšší kvalifikace a budou velmi kvalitně připraveni na praxi. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou do inovace výuky zapojeni experti z praxe z ČR i ze zahraničí. Hlavním benefitem pro cílové skupiny je pak zejména získání nových zkušeností a odborných znalostí v oblasti eHealth a telemedicíny, kvalitní příprava studentů na výkon lékařského povolání, zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, navázání nových kontaktů, spolupráce se špičkovými odborníky, možnost spolupráce na dalších projektech.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou studenti medicíny a blízkých oborů, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ (lékaři, odborníci na oblast biostatistiky a eHealth, další akademičtí pracovníci, podílející se na výuce nebo její přípravě). Studenti se mohou účastnit pilotní výuky, kde v rámci inovovaných předmětů získají aktuální poznatky a vědomosti o využití metod eHealth v praxi. Odborní a akademičtí pracovníci zase absolvují zahraniční stáže a praxe, semináře, školení, účastní se odborných kongresů, jazykových pobytů, podílejí se na tvorbě výukových materiálů a spolupracují se zahraničními odborníky z praxe.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *