Kam putují informace o našem zdraví?

Redakce eZDRAV.cz pro Vás připravuje sérií článků, které se budou týkat zajímavých zdravotních a zdravotnických statistik. Než se k tomu ale dostaneme, rádi bychom pro Vás shrnuli, kam vlastně všude mohou putovat informace o našem zdraví a kde se shromažďují.

Podíváme se tedy na automatické předávání údajů ze zdravotnické dokumentace do Národních zdravotních registrů, které jsou součástí Národního zdravotnického informačního systému. Zmíníme se také o způsobu předávání těchto dat a o jejich zabezpečení.

Národní zdravotnické informační systémy

Informace  týkající se procesu léčby a vše, co o sobě sdělujeme našemu lékaři, jsou považovány za citlivé osobní údaje. Ochrana těchto údajů je jedním ze základních pilířů našeho zdravotnictví. I tak ale existují místa, kam jsou údaje ze zdravotnických dokumentací ze zákona a automaticky posílány pro účely vědeckého a statistického zpracování.

Národní zdravotnické informační systémy (NZIS) shromažďují údaje např. o rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb, o zdravotním stavu obyvatel a o činnosti poskytovatelů a odborných pracovníků ve zdravotnictví. Zpracovávané údaje pak slouží jako podklady pro vytváření zdravotní politiky českého státu i pro výzkumné účely.

Do NZIS patří např.: Národní zdravotní registry, Národního registr poskytovatelů a Národní registr zdravotnických pracovníků, ale i další registry či datové soubory tvořené i Českým statistickým úřadem nebo Českou správou sociálního zabezpečení.

Správcem NZIS je Ministerstvo zdravotnictví České republiky, které v pověřilo správou NZIS Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Národní zdravotní registry

Seznam deseti národních zdravotních registrů (NZR), do kterých putují informace o našem zdraví, a to automaticky přímo ze zdravotní dokumentace:

   • Národní onkologický registr
   • Národní registr hospitalizovaných
   • Národní registr kardiovaskulárních operací a intervencí
   • Národní registr kloubních náhrad
   • Národní registr léčby uživatelů drog
   • Národní registr nemocí z povolání
   • Národní registr osob trvale vyloučených z dárcovství krve
   • Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství
   • Národní registr reprodukčního zdraví
   • Národní registr úrazů

Povinné údaje o pacientovi, které musejí být předávány do každého registru, jsou dle zákona tyto:

   • identifikační údaj pacienta – číslo pojištěnce / rodné číslo / datum narození + adresa trvalého pobytu. Tyto údaje zde však neslouží k identifikaci konkrétního pacienta, ale k zamezení případným duplicitám nebo k tomu, aby bylo možné sledovat pacienta a jeho onemocnění časově i prostorově.
   • údaje související se zdravotním stavem pacienta – tyto informace souvisejí s onemocněním pacienta, jedná se o údaje: socio–demografické, diagnostické, osobní (rodinná a pracovní anamnéza), údaje o aktuálním zdravotním stavu a poskytovaných zdravotních službách
   • identifikační údaj poskytovatele zdravotních služeb (vč. oddělení a pracoviště),
   • identifikační údaje posledního zaměstnavatele (v případě nemoci z povolání).
   • + dále pak údaje specifické dle zaměření jednotlivých registrů.

Zápisy do registrů jsou prováděny buďto přímo nebo jsou odevzdávány na technickém nosiči. Od odevzdávání údajů v papírové podobě se postupně upouští a v roce 2015 už by mělo být naprosto výjimečné.

Přímý zápis do registrů se provádí vzdáleným přístupem přes zabezpečený protokol dat buďto dálkovým přenosem přes zabezpečený kanál anebo webovou aplikací on-line pomocí přidělených přístupových práv. Třetím způsobem je odeslání vyplněného elektronického formuláře přímo do příslušného úložiště dat.

Údaje shromažďované v NZR mohou sloužit také při srovnávání dat za ČR s jinými státy. Znamená to, že již anonymizované statistické informace jsou poskytovány mezinárodním zdravotnickým databázím jako jsou např.: Eurostat, Světová zdravotnická organizace či Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Zabezpečení dat shromažďovaných v NZR

Přístup k datům obsaženým v NZR mají vždy jen oprávněné osoby. Kdo do této kategorie spadá je dáno zákonem a oprávněnost přístupu posuzuje Ministerstvo zdravotnictví na základě odůvodněné písemné žádosti. Jsou to zejména pracovníci správce daného NZR, pověření pracovníci poskytovatele zdravotních služeb (např. nemocnice) nebo zaměstnanci instituce, která může informace z NZR využívat ze zákona.

Zabezpečení dat v NZR je pak zajištěno jak fyzickými prostředky, tak i hardwarově a softwarově. Zaměstnanci institucí spravujících neanonymizovaná data jsou zavázáni slibem mlčenlivosti a v oblasti ochrany osobních údajů bývají pravidelně proškolováni. Řízení bezpečnosti dat v NZR vychází z analýzy rizik a také z bezpečnostní politiky těchto institucí, včetně mezinárodních standardů, norem a směrnic.

S veškerými údaji v NZR se nakládá dle Zákona o ochraně osobních údajů. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty jsou údaje v jednotlivých registrech nevratně anonymizovány. Anonymizace je prováděna zakryptováním identifikačního údaje pacienta. Takto anonymizovaná data jsou pak dále uchovávána bez časového omezení.