Národní strategie Zdraví 2020 v roce 2015

S končícím rokem 2014 se už pomalu díváme do příštího roku, kdy mají být dopracovány jednotlivé implementační dokumenty Národní strategie Zdraví 2020.

Národní strategie prozatím představuje rámcový souhrn opatření, která budou dále rozpracována do jednotlivých dokumentů (akčních plánů či jiných strategických a koncepčních dokumentů) dle stanovených témat. Mezi tato témata patří: ochrana a podpora veřejného zdraví, prevence nemocí, zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR, elektronizace a další témata veřejného zdravotnictví.

Jednotlivé implementační dokumenty mají být připraveny do 31.12. 2015 a budou v nich blíže specifikovány cíle, odpovědnost, ukazatele a termíny plnění včetně stanovení požadavků na finanční a materiálové pokrytí nákladů.

O postupu práce na dokumentech Vás během příštího roku budeme průběžně informovat.

Plný text dokumentu Zdraví 2020 najdeme v příloze na stránkách MZČR.