Identifikátory

Identifi kace zdravotnických pracovníků a identifi kace pojištěnců jsou nezbytným předpokladem a základním stavebním kamenem pro zavádění ostatních pilířů eHealth.

Elektronické identifi kátory zdravotnických pracovníků budou spravovány na základě registru zdravotnických pracovníků.

• umožní autorizovaný přístup zdravotnických pracovníků k jednotlivým informačním systémům a zjednoduší využívání nových forem komunikace a vedení zdravotní dokumentace

  • podpoří nový způsob komunikace poskytovatele zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami, státními institucemi i dalšími subjekty

• umožní jednoznačnou autorizaci informací vložených konkrétním zdravotnickým pracovníkem do informačního systému. Tímto krokem se skokově zvýší kvalita nejen zdravotnické dokumentace vedenév elektronické formě, ale i dalších informačních systémů

• umožní verifi kaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu

 

Elektronické identifi kátory pojištěnce zdravotních pojišťoven budou spravovány na základě registru pojištěnců zdravotního pojištění.

• umožní jednoznačnou identifi kaci pojištěnce, jeho práv a povinností v rámci zdravotního pojištění
• jsou nástrojem pro přístup k přehledu o platbách zdravotního pojištění a k přehledu zdravotních služeb čerpaných na vrub zdravotního pojištění

• umožní autorizovaný přístup k informačním systémům pro pojištěnce
• sníží administrativu spojenou se zdravotním pojištěním a především s čerpáním a poskytováním zdravotní péče

• umožní verifi kaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu.