Otevřená data a česká státní správa

V minulém článku na téma elektronizace státní správy jsme se věnovali tomu, jaké služby eGovernmentu zařizuje Česká pošta. eGovernmentu jako takovému jsme se věnovali v tomto článku. Dnes se blíže podíváme na tzv. otevřená data – co to je a jak s nimi pracuje česká státní správa?

 

Otevřená data jsou data a údaje zveřejněné na Internetu, které jsou zároveň:

 • úplné
 • snadno dostupné
 • strojově čitelné
 • používající standardy s volně dostupnou specifikací
 • zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení
 • dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.
 •  
  Hlavními požadavky, které musí otevřená data dále splňovat, aby byla opravdu otevřená jsou:

  • neomezovat uživatele ve způsobu použití dat
  • opravňovat uživatele k jejich dalšímu šíření
  • musí být uveden autor dat (i při dalším šíření)
  • při dalším šíření musí i ostatní uživatelé mít stejná oprávnění s daty nakládat.
  •  
   Chceme-li si otevřená data lépe představit, můžeme si uvést jejich příklady, jedná se například o: jízdní řády, účetní příjmy a výdaje institucí, seznamy majetků institucí, statistické údaje o obyvatelstvu, dále např. seznamy poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo výsledky měření čistoty ovzduší.

   Data mohou pocházet ze státní správy, ze samosprávy, z univerzit, z nevládních organizací i ze soukromých firem. V tomto článku nás budou nejvíce zajímat dala týkající se státní správy, jak u nás využívání otevřených dat funguje?

   I česká Republika si stanovila za cíl implementovat principy otevřených dat do prostředí (nejen) státní správy v souladu s evropskou legislativou. Hlavními úkoly je vytvoření legislativního vymezení pro otevřená data veřejné správy ČR a vybudování centrálního katalog otevřených dat veřejné správy.

   Má-li však projekt uspět, nejdůležitější součástí bude poskytnutí pomoci a podpory při publikaci otevřených dat jednotlivým úřadům a institucím veřejné správy ČR, bez něhož by byl jakýkoliv rozvoj otevřených dat výrazně složitější.

   Jako prvnímu v ČR se v lednu letošního roku podařilo otevřít svá data veřejnosti Ministerstvu financí. Nově mají občané přístup ke všem fakturám MF a k seznamům státních dotací, následovat pak mají např. nemovitosti státu. Od zvýšené transparentnosti si ministerstvo slibuje lepší kontrolu veřejnosti nad jeho fungováním a potenciálně i úspory.

   Ministerstvo financí také připravuje zjednodušení přístupu ke všem doposud zveřejňovaným informacím. Nově budou všechna data dostupná na jediné adrese http://data.mfcr.cz, budou strojově čitelná a bude kontrolována jejich aktuálnost a kvalita. Například státní rozpočet se dosud na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňoval ve formátu PDF, který je pro další zpracování nevhodný.

   Další příklady aplikací a projektů postavených na otevřených datech najdete na stránkách Fondu Otakara Motejla, který se otevřenými daty dlouhodobě zabývá www.otevrenadata.cz.

   Na závěr shrňme ještě hlavní přínosy otevřených dat, jsou jimi:

   • zvýšení efektivity – uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
   • podpora ekonomiky – data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví
   • transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy – zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo příspěvky organizacím, které podporujeme
   • zapojení občanů do rozhodování – občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu
   • datová žurnalistika – otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře.