Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný program eHealth

Dne 28. listopadu 2013 se v Praze konal expertní kulatý stůl za účasti ministra Martina Holcáta s tématem Realizace elektronického zdravotnictví v ČR: Jak zajistit úspěšný a udržitelný program eHealth. Setkání a diskuse v rámci kulatého stolu ze dne 28.11.2013 byla zaměřena zejména na organizační aspekty zavádění elektronického zdravotnictví. Diskutovalo se o 4 otázkách a to: 1) Poučení z dosavadních eHealth iniciativ a projektů (plusy/minusy), 2) Jaká by měla být role centrálních aktérů pro zdárný rozvoj eHealthu v České republice?, 3) Jak zapojit lékaře a další poskytovatele zdravotní péče do samotné tvorby eHealth?, 4) Jaké kroky pro implementaci a řízení eHealth v České republice navrhujete?

Poučení z dosavadních iniciativ zavádění elektronického zdravotnictví

V rámci ČR v průběhu posledních 8-10 let vzniklo několik úspěšných i neúspěšných projektů v oblasti eHealth, ze kterých je možno se konstruktivně poučit při zvažování dalších kroků. Zejména je potřebné obnovit důvěru, dosáhnout shody na vizi a vytvoření transparentní strategie pro delší období, a až teprve poté realizovat jednotlivé projekty (financované také z dostupných EU fondů, ale nejen z nich). Celospolečenská přijatelnost se neobejde bez zásadně vyššího zapojení lékařů, dalších poskytovatelů a pacientů do formulace vize a přípravy strategie, stejně jako v realizační fázi. Existující úspěšné projekty, jako například v kraji Vysočina, se opírají o širokou shodu uživatelů systému současně s kvalitním vedením a řízením projektu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. Ministerstvo zdravotnictví disponuje metodikou vyzkoušenou v jiných transformačních projektech, kterou je možno využít i pro eHealth.

Potřeba centrální koordinace elektronizace zdravotnictví

Úspěšné projekty celonárodní elektronizace zdravotnictví se opírají o kombinaci shora-zdola, tj. centrálně realizované projekty dohromady s menšími iniciativami poskytovatelů a jiných subjektů. Současně je potřeba centrální koordinace celého programu a jeho zaštítění v organizačních, technických i legislativních oblastech. Tato koordinace by měla přijít v rámci funkce Ministerstva zdravotnictví anebo časem prostřednictvím účelové, samostatné organizace, obdobné těm v zahraniční (Slovensko, Polsko, Dánsko, atd.).

Komunikace

Zkušenosti nejen ze zahraničí, ale i z ČR poukazují na důležitost dlouhodobé, intenzivní a mnohovrstvé komunikace ve všech fázích programu zavádění elektronického zdravotnictví. Oblast komunikace musí být pokryta odborně i finančně a významnou část investic eHealth je potřeba alokovat na komunikaci a řízení změn. Kvalitní transparentní komunikací, diskusí, zapojením a edukací přizpůsobenou různorodým zúčastněným stranám (lékaři v různých stupních systému poskytování péče, lékárníci, ostatní poskytovatelé, pacienti atd.) je možno zajistit důvěryhodnost a široké přijetí postupných kroků realizace eHealth.

Vyvážené motivace pro účastníky elektronického zdravotnictví

Klíčovým předpokladem úspěšné elektronizace, kromě důvěry a zapojení lékařů při stanovování vize a strategie, je vhodný systém finančních i nefinančních motivací pro účastníky systému, zejména lékaře a další poskytovatele. Postupné kroky realizace eHealth musejí být zaměřeny na přínos konkrétních benefitů pro poskytovatele i pacienty. Přínosy je potřeba vysvětlit a komunikovat všem zúčastněným a vedle toho postavit vyvážený systém finanční motivace pro úvodní zapojení do elektronizace a pomoc se vzniklými náklady na straně poskytovatelů. Zde je důležitá role zdravotních pojišťoven. Je také potřeba se zaměřit na vzdělávání lékařů a dalších poskytovatelů v oblasti elektronizace a pokrýt jak průběžné, celoživotní tak i vysokoškolské vzdělávání již na univerzitách.

Foto: American Chamber of Commerce in the Czech Republic

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *