Seriál o elektronizaci: Díl šestý – Elektronická zdravotní dokumentace

Další z důležitých součástí, na které stojí elektronizace zdravotnictví a věcný záměr eHealth koncepce, je elektronická zdravotní dokumentace. Vítejte u dalšího dílu našeho seriálu, kde si o ní povíme více.

 

Primárními cíli zavedení elektronické zdravotní dokumentace jsou:

   • zlepšení kvality zdravotní péče
   • zvýšení efektivity zdravotní péče
   • zajištění bezpečí pacienta
   • podpora mobility pacientů a jejich svobodné volby zdravotnického zařízení
   • zpřehlednění a zjednodušení administrativy spojené s vedením zdravotní dokumentace.

 

Úspěšné zavedení systému, kdy  by bude veškerá zdravotní dokumentace pacientů vedena elektronicky a elektronicky také dostupná, podpoří především individualizaci zdravotní péče. Možnost přístupu ke kompletním záznamům zvyší šance na to, aby každý pacient dostal takovou péči, která je vhodná právě pro něj.

Pro eHealth je naprosto zásadní, aby elektronická forma vedení zdravotnické dokumentace byla co nejvíce rozšířená, pak může fungovat nejlépe.

Přitom pro tuto formu záznamů nebude nutné mít povinné centrální ukládání zdravotní dokumentace. Postačí, když bude zajištěno sdílení prostřednictvím zabezpečené centrální databáze odkazů. Lékař tak bude schopen po souhlasu pacienta získat přístup k potřebné dokumentaci uložené nikoliv centrálně, ale v místě jejího vzniku.

Velká část lékařů v současné době již používá pro vedení zdravotnické dokumentace počítač. Na trhu je řada programů, které jsou přímo určeny pro vedení elektronické dokumentace. Přesto nemalé procento lékařů záznamy zapsané do počítače zároveň tiskne i na papír a vytištěné výstupy uchovává. Přitom právní řád České republiky vedení zdravotnické dokumentace v ryze elektronické podobě umožňuje a to nepochybně lékařům přináší významný komfort i úsporu nákladů.

Vedení elektronické zdravotní dokumentace má také svá pravidla, těmi nejdůležitějšími jsou:

     • Každý záznam do elektronické zdravotnické dokumentace musí být opatřen elektronickým podpisem osoby, která záznam provedla.
     • Dokumentace (stejně jako listinná) musí být zabezpečena tak, aby k ní neměly přístup neoprávněné osoby.
     • Údaje v každém jednotlivém záznamu nesmí být možné dodatečně modifikovat. Případné opravy se provádějí novým zápisem, přičemž původní zápis musí zůstat čitelný.
     • Bezpečnostní kopie zdravotnické dokumentace musí být pořizovány nejméně jednou za pracovní den.