Slovník pojmů

Popis slovníku

Zdravotnická informatika

Zdravotnická informatika je obor zabývající teoretickou i praktickou stránkou zpracování informací na základě zkušeností a znalostí získaných při výkonu zdravotnické péče. Vznikají tak komplexní systémy pro sběr, validaci a analýzu klinických dat s využitím lokálních i webových technologií. Výsledkem mohou být například zdravotnické registry a výzkumné projekty. Součástí zdravotnické informatiky je i činnost zaměřená na nemocniční informační systémy, datové sklady, zdravotnické registry a související legislativu. Cílem je rovněž zajišťovat implementaci řešení u konečných uživatelů, jako jsou lékařské odborné společnosti, zdravotnická zařízení či ústavy.

Telemedicína, telezdravotnictví, telediagnostika

Telemedicína je již praktickým výstupem eHealth. Jedná se konkrétně o postupy, kdy jsou zdravotnické služby poskytovány na větší vzdálenosti. Ty umožňují primárně zasílání informací, využitelné například pro distanční hodnocení výsledků nebo konzultaci s odborníkem na dálku. Funkcí telemedicíny je pak i dálkový monitoring pacientů a jejich životních funkcí včetně případné pomoci na dálku v případě ohrožení zdraví a života. V součinnosti eHealth a telemedicíny vznikají interaktivní komunikační systémy, které umožňují propojit pacienta s lékařem, členy rodiny, ošetřovateli nebo dalšími poskytovateli zdravotnických služeb.

Nemocniční informační systém

Nemocniční informační systém představuje provozní řešení pro nemocnice. Podporuje celý proces léčby pacienta, od jeho přijetí přes stanovení diagnózy a terapeutické procesy až po až po jeho propuštění a vyúčtování poskytnuté zdravotní péče. Jeho hlavní funkcí je usnadnit řízení celé instituce i zaměstnanců za dodržení zákonných požadavků Ministerstva zdravotnictví ČR. Nabízí evidenci všech zdravotnických materiálů a orientaci na veškerý management.

Karta života

Karta života je souhrn důležitých údajů o zdravotním stavu pojištěnce, které jsou uloženy v databázi zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR a jsou zpřístupněny online. Karty mohou od roku 2012 využívat i klienti České průmyslové zdravotní pojišťovny.

Údaje jsou za souhlasu pojištěnce zpřístupněny zaregistrovanému praktickému lékaři. Ten do nich může nahlížet, případně je kontrolovat, korigovat nebo údaje za svého pacienta vyplňovat. U svých registrovaných pojištěnců může sledovat chronická onemocnění a alergie, rodinnou anamnézu, prodělané operace i léky, které pojištěnec užívá trvale nebo aktuálně. Tuto možnost mají i oprávnění pracovníci Zdravotnické záchranné služby. Využít jí mohou v situaci, kdy to vyžaduje zdravotní stav pojištěnce.

Elektronizace předávání dokumentů

Prioritou v oblasti elektronizace předávání dokumentů je předávání se zahraničními plátci v rámci CMU – Centra mezistátních úhrad. Centrum mezistátních úhrad je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům. Řeší horizontální otázky systému poskytování zdravotní péče při provádění přímo účinného mezinárodního práva.

Záměrem této elektronizace je také usnadnit předávání písemností mezi jednotlivými úředníky v případech, kdy na jejich vyřízení spolupracují. Systém dává rovněž možnost integrace úředního procesu, jenž dovolí, aby občan mohl na jednom místě vyřídit více různých záležitostí a měl elektronický přístup k výpisům o stavu a výsledku jejich podání. Dojde tak k eliminaci předkládání a práce s dokumenty v listinné podobě.

Elektronický zdravotní záznam

Elektronický zdravotní záznam je rozšířením elektronického záznamu o pacientovi. Klade totiž důraz nejen na péči o konkrétního pacienta, ale rovněž i přínos pro vzdělávání, vědu a výzkum. Elektronický zdravotní záznam je vlastně technologickým prostředkem pro dokumentování postupu poskytované péče. Existuje standard tzv. univerzálního zdravotního záznamu, který specifikuje požadavky kladené na klinický záznam vedený v elektronické podobě.

Elektronický záznam o pacientovi

Elektronický záznam o pacientovi je digitálně uložená část záznamu o nemocném, pořízená během jeho života, s cílem zlepšení péče o pacientovo zdraví. Termín elektronického záznamu o pacientovi již není v dnešní době příliš často používán, protože byl ve velké míře nahrazen širším pojmem elektronického zdravotního záznamu.

Elektronický recept

Elektronický recept vytváří lékař v počítači. Dále pak recept putuje do Centrálního úložiště elektronických receptů. Pacient dostane od lékaře jen čárový kód či heslo, se kterým půjde do lékárny pro svůj lék. E-recept nevyžaduje zvláštní hardwarové nebo softwarové vybavení na straně lékaře či lékárny. Řešení umožňuje bezpečný přenos osobních údajů pacienta mezi lékařem a lékárníkem cestou centrálního úložiště. Každý lékař i lékárník je jednoznačně identifikován. Každý úkon je doplněn autorizací původce. E-recept tak znemožňuje zejména padělání předpisů.

Elektronické předepisování, elektronická preskripce

Elektronické předepisování léčiv má být v rámci elektronizace zdravotnictví plnohodnotnou alternativou ke stávajícímu způsobu předepisování léků na recept. Hlavním cílem této služby eHealth je podpora rozhodování pacienta, lékaře i lékárníka při optimalizaci farmakoterapie, zejména v případech, kdy se řeší možné interakce jednotlivých léků. Záměrem e-preskripce je i snížení administrativní zátěže zdravotnického personálu a efektivní a okamžitá kontrola receptů vystavených na konkrétního pacienta a konkrétním lékařem.

Celý proces elektronické preskripce spočívá v tom, že lékař vystaví recept na počítači, odkud jej odešle do Centrálního úložiště elektronických receptů. Centrální úložiště přidělí receptu identifikační kód, který lékař sdělí pacientovi. S tímto kódem si pak samotný lékárník při výdeji přípravku vyzvedne recept z úložiště.

Elektronická zdravotní knížka

Elektronická zdravotní knížka je zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Poskytuje ji VZP.

Princip EZK spočívá ve sdílení nejaktuálnějších informací o zdravotním stavu pacienta se zdravotnickými pracovníky, kterým to sám pacient umožní. Lékař má tedy k dispozici pacientovu kompletní zdravotní historii, kterou s jeho souhlasem doplňuje o aktuální zdravotní záznamy.

Elektronická zdravotní dokumentace

Elektronická zdravotní dokumentace je dokumentace vedená v elektronické podobě s použitím informačních technologií. Obsahuje jak informace související s fyzickým a duševním zdravím pacienta, tak i ty, které se vztahují k poskytování zdravotní péče ze strany zdravotníka nebo zdravotnického zařízení obecně. Zdravotní dokumentaci může lékař vést pouze elektronicky až se splněním určitých podmínek.

Data do elektronické zdravotní dokumentace nezapisují jenom zdravotníci, kteří se o konkrétního pacienta starají, ale i další odborníci poskytující doplňkové služby (patolog, farmaceut), nezdravotnický personál (sekretářka, administrativní pracovník) a dokonce i pacienti sami.

Elektronická identifikace pojištěnce

Elektronická identifikace pojištěnce vede k přiřazení pojištěnce ke zdravotní pojišťovně a zdravotnímu plánu. Umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci ČR tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb osob v rámci jednotného trhu. Elektronický identifikátor (pravděpodobně čipová karta) by měl rovněž umožnit elektronický platební styk a usnadnit platby z individuálních účtů pojištěnců. Kartu je možno využít například i pro úhradu regulačních poplatků u lékaře.

E-health, eHealth, ehealth, elektronické zdravotnictví, e-zdravotnictví, EZD, digitalizace zdravotnictví

eHealth je souhrnný název pro celou řadu nástrojů založených na informačních a komunikačních technologiích a použitých ve zdravotnictví. Jejich cílem je zlepšovat a podporovat prevenci, diagnostiku, léčbu, ale i sledování a řízení zdraví a zdravého životního stylu.

Elektronické zdravotnictví přispívá ke zlepšení zdravotního stavu občanů České republiky a obecně i Evropské unie. Všem má totiž zvýšit dostupnost zdravotní péče, její kvalitu, a celkové bezpečí. Podporuje zavedení moderních způsobů organizace péče, jako třeba homecare nebo telemonitoring. Hlavní vidinou projektu je umožnění péče kdykoliv a kdekoliv je to potřebné, navíc s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta.