Využívání ICT technologií v domácnostech a mezi jednotlivci

Ve 2. čtvrtletí 2012 provedl Český statistický úřad výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci. Nové technologie (počítač, mobilní telefon a především internet) a na ně navazující procesy (jako je elektronické obchodování), rozšíření, způsob a míra jejich využívání, stejně jako znalosti a dovednosti s nimi související, představují totiž jeden ze základních elementů, které by měly umožnit České republice stát se součástí moderního světa jako konkurenceschopná a dynamická společnost a ekonomika založená na znalostech. Ruku v ruce s nástupem moderních informačních a komunikačních technologií se objevuje fenomén tzv. digital divide – digitálního rozdílu: nový druh sociálních rozdílů mezi těmi, kteří k novým technologiím mají přístup a umí je ovládat, a těmi, kteří s novými technologiemi zacházet neumějí nebo nemohou.

Domácnosti a ICT

Ve druhém čtvrtletí roku 2012 bylo v České republice bezmála 2,8 mil. domácností (67 %) vybavených počítačem. Od roku 2007 tak vzrostl počet domácností vybavených osobním počítačem o 1,1 mil., což představuje relativní nárůst o 28 procentních bodů. Zatímco v devadesátých letech minulého století nebylo vybavení domácností osobním počítačem vůbec žádnou samozřejmostí, situace se začala lepšit až s příchodem nového tisíciletí. V roce 2001 měla k dispozici osobní počítač pouze pětina domácností. Vybavenost osobním počítačem se však liší zejména dle typu domácnosti. Zatímco osobním počítačem je vybaveno devět z deseti domácností s dětmi, domácnosti bez dětí jsou vybaveny z necelých 60 %. Liší se i vybavenost domácností s dětmi dle toho, zda se jedná o úplnou, či neúplnou rodinu. Rodiny úplné jsou počítačem vybaveny z více než 92 %, rodiny neúplné pouze ze tří čtvrtin.

 

 

g1

Pokud se zaměříme na domácnosti z hlediska příjmů, zjišťujeme, že domácnosti s nejnižším příjmem byly osobním počítačem vybaveny pouze z 26 %, kdežto u domácností s nejvyšším příjmem se vybavenost pohybovala kolem 95 %. Nutno dodat, že mezi lety 2009 a 2011 došlo k nárůstu počtu počítačů v domácnostech s nejnižším příjmem o deset procentních bodů, mezi rokem 2011 a 2012 však zůstal tento poměr prakticky nezměněn, což je způsobeno do jisté míry i tím, že do nejnižšího kvartilu příjmů v roce 2012 připadlo méně domácností.

Téměř tři čtvrtiny z celkového počtu domácností vybavených počítačem, používaly počítač stolní a více než polovina domácností pak počítač přenosný. Zhruba třetina domácností byla vybavena jak stolním, tak i přenosným počítačem. Rovněž v tomto ohledu došlo u českých domácností k velkému posunu, neboť před třemi lety měla přenosný počítač k dispozici pouze pětina domácností. Roste rovněž podíl domácností s více počítači. Vybavenost dvěma a více počítači uvedla v roce 2012 téměř čtvrtina českých domácností (což představuje 36 % z celkového počtu domácností vybavených počítačem).

Domácnosti a internet

Více než 65 % (2,7 mil.) z celkového počtu českých domácností bylo ve druhém čtvrtletí roku 2012 připojeno k internetu. Během posledních pěti let se tak podíl domácností připojených k internetu více než zdvojnásobil, neboť v roce 2007 bylo k internetu připojeno pouze 32 % domácností, tedy o 1,4 miliónu domácností méně.

U vybavenosti domácností internetem lze pozorovat obdobný trend jako v případě domácností vybavených počítači. Výrazně lépe byly ve 2. čtvrtletí roku 2012 vybaveny domácnosti s dětmi (devět z deseti domácností), v porovnání s domácnostmi bez dětí (57 %). Stejně tak domácnosti s nejvyšším příjmem byly vybaveny internetem 4 krát lépe než domácnosti s příjmem nejnižším. V roce 2012 jím totiž nebylo vybaveno pouze šest ze sta domácností s nejvyšším příjmem, kdežto pouze čtvrtina domácností s nejnižším příjmem uvedla, že má doma přístup k internetu. Pokud jde o úplné rodiny s dětmi, tak těch bylo k internetu připojeno devět z deseti, kdežto neúplných rodin s dětmi pouze sedm z deseti.

Vysokorychlostní připojení k internetu začalo patřit ke standardu českých domácností. Ve druhém čtvrtletí roku 2012 mělo rychlý přístup k internetu 63 % domácností (96 % z domácností s připojením k internetu). Přitom v roce 2007 měla vysokorychlostní připojení k internetu pouze čtvrtina českých domácností.

g2

Domácnosti bez přístupu k internetu (1,4 mil. domácností) uváděly jako nejčastější důvod, proč nemají připojení k internetu, že internet nepotřebují (69 % z domácností bez připojení). Více než 36 % domácností bez připojení pak uvedlo, že internet nemají, neboť s ním neumí pracovat. Více než čtvrtině domácností se zdály příliš vysoké pořizovací náklady na připojení k internetu a 18 % domácností uvedlo, že je vysoká i cena připojení.

Mezinárodní srovnání?

Z mezinárodního srovnání vyplývá, že se Česká republika nachází, co se vybavenosti domácností počítačem a internetem týká, stále hluboko pod průměrem EU27. V roce 2011 (novější údaje pro mezinárodní srovnání nejsou k dispozici) mělo osobní počítač 70 % českých domácností a 67 % jich bylo připojeno k internetu (jde o údaje pouze za domácnosti, ve kterých žije alespoň jedna osoba ve věku 16-74 let). V EU27 dosahovala tato čísla hodnot v průměru 77 % resp. 73 %. Na pomyslném žebříčků zemí EU, by se tak české domácnosti umístily na nepříliš lichotivém 19. místě, pokud jde o vybavenost osobním počítačem a na 18. z hlediska připojení k internetu. Přesto od roku 2007 vzrostl počet domácností vybavených osobním počítačem v České republice nejvíce ze všech zemí EU27, a to o 26 procentních bodů  v porovnání s nárůstem necelých 13 procentních bodů za průměr EU27.

Nejvíce domácností vybavených osobním počítačem i internetem je již tradičně v Nizozemsku a Lucembursku, ve skandinávských zemích, ale také například v  Německu. V těchto zemích se podíl domácností s počítačem i připojením k internetu v roce 2010 pohyboval nad hranicí 80 %.

g3Činnosti na internetu

Jednoznačně nejoblíbenější skupinou činností provozovanou na internetu pro soukromé účely je komunikace. Téměř 94 % uživatelů internetu jej používá k zasílání/přijímání e-mailů. Velké oblibě se mezi českými jednotlivci těší také telefonování přes internet, které používá 37 % populace (více než polovina uživatelů internetu). Telefonování přes internet se těší velké oblibě již několik let, patrně z důvodu poměrně vysokých cen hovorného telefonních operátorů. Obrovský rozmach byl v posledních letech zaznamenán v užívání sociálních sítí. Ve 2. čtvrtletí roku 2012 je využívalo téměř 45 % uživatelů internetu.

 

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *