Zdravotní pojišťovny a jejich náklady na segmenty zdravotní péče

Veřejné zdravotní pojištění v roce 2012 (předběžné informace)


Celkové náklady systému veřejného zdravotního pojištění v České republice na zdravotní péči za rok 2012 dosáhly podle souhrnného hodnocení MZ ČR a MF ČR na základě výročních zpráv zdravotních pojišťoven částky 223 923 mil. Kč. Náklady tedy byly o 1,8 % vyšší než v roce 2011. Podíl veřejného zdravotního pojištění na celkových výdajích na zdravotnictví v minulém roce činil 78,8 %. Průměrný počet pojištěnců veřejného zdravotního pojištění
v roce 2012 byl pak 10 405 205 osob, z toho bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) evidováno cca 59,3 %. Náklady veřejného zdravotního pojištění na zdravotní péči v přepočtu na 1 pojištěnce činily 21 300 Kč, což bylo o 1,0 % více než v roce předchozím.
Náklady zdravotních pojišťoven na jednotlivé segmenty zdravotní péče
Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči ze základního fondu zdravotního pojištění dosáhly v roce 2012 cca 223 000 mil. Kč, náklady na zlepšení zdravotní péče z jiných fondů 922 mil. Kč. Ústavní péče jako největší položka „spotřebovala“ 50,8 % celkových nákladů na zdravotní péči, což bylo v hodnotovém vyjádření zhruba 113 766 mil. Kč. Z toho největší část 104 674 mil. Kč připadla na nemocnice (46,7 % celkových nákladů). Na segment ambulantní péče bylo v roce 2012 vynaloženo 58 761 mil. Kč a podíl ambulantní péče na celkových nákladech na zdravotní péči představoval 26,2 %. Z toho na ambulantní péči lékařů stomatologů připadá 4,4 %, na péči praktických lékařů 5,8 % a na ambulantní péči lékařů specialistů včetně gynekologů připadá 9,9 % celkových nákladů na zdravotní péči. Podíl nákladů na léky na recept tvořil 16,1 %, což odpovídá v hodnotovém vyjádření 36 104 mil. Kč s nárůstem o 5,8 % oproti roku 2011. Náklady na zdravotnické prostředky na poukaz činily 6 218 mil. Kč, což je 2,8 % z celkových nákladů.

Vývoj segmentů zdravotní péče za léta 2008–2012


Za hodnocené období se náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči zvýšily o 15,6 %. Ze sledovaných segmentů péče nejrychleji zvýšily náklady na zdravotnickou záchrannou službu, a to o 42,0 % do roku 2012 oproti 2008. Dalším segmentem s progresivním nárůstem byla rehabilitační péče (o 39,9 %) a domácí péče, kde za stejné období došlo k nárůstu o 30,3 %. Za zmínku stojí ještě segment ambulantní péče praktických lékařů (o 28,9 %) a segment specializované ambulantní péče (o 23,8 %). Úhrady nemocnicím se za sledované období zvýšily o 17,1 % Nižšího než průměrného tempa růstu nákladů na zdravotní péči celkem dosahoval např. segment ambulantní stomatologie (o 8,8 %), léků na recept (10,2 %) a zdravotnických prostředků na poukaz (10,2 %). Náklady na lázeňskou péči se snížily (o 11,9 %).
Platby ze státního rozpočtu za nevýdělečné pojištěnce došlé do systému veřejného zdravotního pojištění činily za rok 2012 celkem 52 874 mil. Kč, což je o 0,3 % více než v předešlém roce z důvodu vyššího počtu těchto pojištěnců. Všechny zde uváděné výsledky hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění jsou předběžné, podléhají schválení zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven Vládou ČR a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *